حسابان

پوشه: تمرينات منتخب كتاب درسيتمرينات منتخب كتاب درسيAmirhossein Sharifian
پوشه: رياضي تجربيرياضي تجربيAmirhossein Sharifian
پوشه: پاسخ تمرين‌هاي جزوه تمرينپاسخ تمرين‌هاي جزوه تمرينAmirhossein Sharifian

 هندسه

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "هندسه يازدهم" وجود ندارد.

 آمار و احتمال

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "آمار و احتمال" وجود ندارد.

 رايانه

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "رايانه يازدهم" وجود ندارد.

 دين و زندگي

سوالات درس های 7 تا 12 دینی يازدهم.pdfسوالات درس های 7 تا 12 دینی يازدهمMeisam Naseri Taheri
سوالات درس های 1 تا 6 دینی يازدهم.pdfسوالات درس های 1 تا 6 دینی يازدهمMeisam Naseri Taheri

 زيست

پوشه: تكليفتكليفabbas abed
پوشه: پاسخ تمرينپاسخ تمرينabbas abed
پوشه: تمرينتمرينabbas abed
پاسخ فعاليتهاي زيست يازدهم.rarپاسخ فعاليتهاي زيست يازدهمabbas abed

 تاريخ

نمونه سؤال تاريخ يازدهم.pdfنمونه سؤال تاريخ يازدهمMohamad Javad Kolahdooz

 برنامه های پایه يازدهم

تقويم اجرايي پرسش هاي كلاسي پايه يازدهم نيمسال دوم 98-97.pdfتقويم اجرايي پرسش هاي كلاسي پايه يازدهم نيمسال دوم 98-97abbas abed
فرم ثبت تكاليف دانش‌آموز یازدهم.rarفرم ثبت تكاليف دانش‌آموز یازدهمMohamad Javad Kolahdooz

 نمونه سؤالات امتحاني

نمونه سؤالات ميان نيم‌سال دوم يازدهم.rarنمونه سؤالات ميان نيم‌سال دوم يازدهمabbas abed

 كارگروهي

پوشه: آمار و احتمالآمار و احتمالMeisam Naseri Taheri
پوشه: عربيعربيabbas abed
پوشه: هندسههندسهabbas abed
پوشه: شيميشيميabbas abed
پوشه: زيست شناسيزيست شناسيabbas abed
پوشه: حسابانحسابانabbas abed
پوشه: فيزيكفيزيكabbas abed

 پاسخ تشريحي

پاسخ آزمون پايان دوره اردوي نوروزي يازدهم- رشته رياضي.pdfپاسخ آزمون پايان دوره اردوي نوروزي يازدهم- رشته رياضيAmirhossein Sharifian
پاسخ آزمون پايان دوره اردوي نوروزي يازدهم- رشته تجربي.pdfپاسخ آزمون پايان دوره اردوي نوروزي يازدهم- رشته تجربيAmirhossein Sharifian

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

Adventure Works
4567 Main St., Buffalo, NY 98052

تلفن: (206) 555-0149
فاکس: (206) 555-0142
email: contact@adventure-works.com