1- بخش آموزشي :

1- تدريس

2- تدوين دوره هاي آموزشي خاص

3- اردوهاي آموزشي 

2- بخش پرورشي :

1- معلّمين راهنما

2- کلاسهاي فوق برنامه

3- گروه راهبري اينترانت

4- اردوي تابستاني

5- گروه انديشه

6- کلاسهاي شنا

زمينه همکاري مقطع تعداد
تدريس دبستان 13 نفر
راهنمايي 11 نفر
دبيرستان 5 نفر
اردوهاي آموزشي دبيرستان 11 نفر
مدير دروس راهنمايي 1 نفر
کلاسهاي فوق برنامه راهنمايي 5 نفر
گروه راهبري اينترانت مؤسّسه 1 نفر
معلم راهنما دبيرستان 1 نفر
پرورشي دبيرستان 1 نفر
كلاس‌هاي شنا دبستان 4 نفر
راهنمايي 11 نفر
مجموع 64 نفر

 

 

Adventure Works
4567 Main St., Buffalo, NY 98052

تلفن: (206) 555-0149
فاکس: (206) 555-0142
email: contact@adventure-works.com