به متن اصلی بازگردید

موسسه فرهنگی روزبه

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

اساسنامه

 

فصل اول : کليات و اهداف

ماده 1 – نام :

نام مؤسّسه فرهنگي روزبه است كه در اين اساسنامه اختصاراً  "مؤسّسه"  ناميده مي شود.

ماده 2 – موضوع :

ايجاد ، تاسيس و اداره واحدهاي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي و همچنين تاسيس و اداره مدارس و مراكز عالي آموزشي- تحقيقاتي براساس ضوابط و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران و تاسيس مراكز و ميادين ورزشي و تفريحي مورد نياز واحدهاي فوق الذّكر و ارائه ساير خدمات لازم.

"مؤسّسه" هيچگونه فعاليت سياسي نداشته و به صورت غيرانتفاعي اداره مي گردد.

ماده 3 –  مركز اصلي "مؤسّسه ":

واقع است در تهران - ميدان ونک - خيابان ملاصدرا -  خيابان شيخ بهائی شمالی - نرسيده به ميدان پيروزان - کوچه يازدهم پلاک 4 .

ماده 4 – "مؤسّسه" تابعيّت جمهوري اسلامي ايران را داشته و كليه اعضاي آن مسلمـان و احترام خود را به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي اعلام مي دارندو به نام  "مؤسّسه" حقّ فعّاليّت سياسي و يا وابستگي با احزاب و گروههاي سياسي نخواهند داشت.

ماده 5 – "مؤسّسه" براي مدّت نامحدود تشكيل مي گردد.

ماده 6 – سرمايه "مؤسّسه" (اعم از منقول و غير منقول) مبلغ ده ميليون ريال است كه توسط مؤسّسين و مردم تامين گرديده است.

ماده 7 –هيئت مؤسّس عبارتند از :

1 – آقاي عليرضا آلادپوش                                          2 – آقاي سعيد تقديسيان

3 – آقاي ميرمهدي سيداصفهاني                                   4 – آقاي رحيم كلاهدوز

5 – آقاي حسن كلاهدوز                                            6 – آقاي احمد فقيهي

تبصره : هيئت مؤسس "مؤسسه" بعد از تاسيس "مؤسسه" و معرفي ده نفر هيئت امناء از بين خود و يا ديگران مسئوليتي در "مؤسسه" نخواهند داشت.

ماده 8 – طرحها و برنامه ها و ساير اقداماتيكه در اساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يكي از وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط دارد. پس از كسب موافقت و با نظارت وزارتخانه يا سازمان دولتي مربوطه به مرحله اجرا در خواهد آمد.

فصل دوم :اركان

ماده 9 – اركان "مؤسّسه" عبارتند از:

1 – مجمع عمومي هيئت امناء

2 – هيئت مديره

3 – بازرسان

ماده 10 – مجمع عمومي هيئت امناء به تعداد  10  نفر تشكيل و عاليترين مرجع تصميم گيري در "مؤسّسه" مي باشد كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.

تبصره : فعاليت هيئت امناء افتخاري خواهد بود.

ماده 11 –  هريك از اعضاي هيئت امناء بايد در هنگام حيات خود يك نفر را كه داراي صلاحيت اخلاقي باشد براي جانشيني خود معرفي نمايد كه بعد از فوت يا استعفاي وي به عنوان عضو هيئت امناء انجام وظيفه نمايد. عضو مذكور بايد مورد قبول حدّاقل 4/3 اعضاي هيئت امناء قرارگيرد و به همين ترتيب هركس كه بعداً به عضويت هيئت امناء برگزيده مي شود بايد جانشين خود را معرفي نمايد ، بطوريكه تكاليف و وظايف محوله در اين اساسنامه بدون وقفه انجام پذير باشد.

ماده 12 – چنانچه هريك از اعضاي هيئت امناء در زمان حيات خويش از تعيين و معرفي جانشين و يا از ادامه همكاري به هر صورت خودداري نمايد ، هيئت امناء شخص واجد شرايط و مورد اعتماد خود را از ميان داوطلبان و با راي موافق 4/3  اعضا انتخاب نموده و به عنوان عضو هيئت امناء به جانشيني شخص مذكور خواهد پذيرفت.

تبصره : چنانچه اكثريت هيئت امناء تشخيص دهند كه يكي از اعضاي هيئت امناء يا جانشين وي فاقد صلاحيت اخلاقي و ديني است و يا بعداً اين تغيير در وي بوجود آيد شخص ديگري را كه واجد شرايط و مورد اعتماد باشد با 4/3 آراء به جاي شخص نامبرده انتخاب خواهند نمود.

ماده 13 – مجمع عمومي عادي سالي يكبار در ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالی موسسه تشكيل خواهد شد. براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك اعضاء و جهت تصويب هر موضوعي نيز راي موافق اكثريّت نصف بعلاوه يك اعضاء حاضر ضرورت دارد. درصورتيكه در دعوت نخست ، اكثريّت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشكيل و با هر تعداد حاضر ، جلسه رسميّت خواهد يافت . مجمع عمومي عادي ممكنست بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره يا 3/1 اعضاي هيئت امنا تشكيل گردد.

ماده 14 – وظايف مجمع عمومي :

1 – انتخاب و عزل هيئت مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل)

2 – استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس يا بازرسان

3 – تعيين خطّ مشي كلّي  "مؤسّسه"

4 – بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره

5 – تعيين عضو جانشين هيئت امناء طبق مندرجات ماده 13

6 – تصويب ترازنامه و بودجه "مؤسّسه"

7 – تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها

8 – رسيدگي به ساير اموري كه توسط هيئت مديره يا يك سوم اعضاء طرح گردد.

ماده 15 – مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد :

1 – با درخواست هيئت مديره يا بازرس (يا بازرسان)

2 – با درخواست يك سوم از اعضاء هيئت امناء

 

ماده 16 – وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1 - تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

2 – بررسي و تصويب انحلال "مؤسّسه"

ماده 17 – مجامع عمومي توسّط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي شود.

تبصره : اعضاي هيئت رئيسه مي توانند از بين كانديداهاي هيئت مديره و بازرسان نيز باشند.

ماده 18 – "مؤسسه" داراي هيئت مديره اي مركّب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود.

تبصره 1 : جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متّخذه با اكثريِّت آراء موافق معتبر خواهد بود.

تبصره 2 : شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هريك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطّلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

ماده 19 – در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هريك از اعضاي هيئت مديره ، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيئت مديره به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

ماده 20 – هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه به طور مرتّب و حدّاقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خو اهد داد. فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشكيل جلسه هيئت مديره حدّاقل سه روز خواهد بود.

ماده 21 – اعضاي هيئت مديره حدّاكثر تا يك هفته پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخـاب خواهند نمود. حدود اختيارات آنها را آئين نامه مشخّص مي نمايد.

ماده 22 – هيئت مديره براي مدّت دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هيئت مديره براي دوره هاي بعدي بلا مانع بوده و هيئت مديره موظّف است حدّاكثر دو ماه پس از پايان تصدّي خود ، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هيئت مديره جديد دعوت نمايد.

تبصره : هيئت مديره تا زماني كه جانشين آنها از سوي هيئت امناء تعيين و معرفي نشده اند ، به مسئوليت خود باقي خواهند بود.

ماده 23 – هيئت مديره نماينده قانوني " مؤسّسه " بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل مي باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابهاي مؤسّسه ، پرداخت و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانكها ، انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در کلّيه مراحل قانوني در محاکم تعيين حکم و تعيين وکيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و در صورت اقتضا تفويض  و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي با حق توکيل. به طور کلّي هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول يا رهن گذاري و فک رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غيرمنقول که مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد به نام "مؤسّسه" انجام دهد.

تبصره 1 : کلّيه اسناد و اوراق بهادار و تعهّد آور با امضاي دو نفر از اعضای اصلی و علی البدل  هيئت مديره و با مهر "مؤسسه" معتبر خواهد بود.

تبصره 2 : جز درباره موجباتي که به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيّت خاصّ مجامع عمومي است ، هيئت مديره کلّيه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت حدود اهداف "مؤسسه" دارا مي باشد.

تبصره 3 : هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج يک نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد. مدير عامل در حدود اختياراتي که از طرف هيئت مديره بوي تفويض مي گردد نماينده "موسسه" محسوب شده و از طرف "موسسه" حق امضا دارد.

تبصره 4 : اگرمدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويتش در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.

ماده 24 – مجمع عمومي عادي يک نفر را به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را به عنوان علي البدل براي مدت يکسال انتخاب خواهند نمود.

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 25 – وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است :

1 – بررسي کلّيه اسناد و اوراق مالي "مؤسّسه" و تهيّه گزارش براي مجمع عمومي

2 – مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيّه گزارش عملکرد براي اطّلاع مجمع عمومي

3 – گزارش هرگونه تخلّف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره : بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيئت مديره شرکت کند.

ماده 26 – کلّيه اسناد و مدارک "مؤسّسه" اعمّ از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيئت مديره "مؤسّسه" بايد جهت بررسي در دسترس بازرس (يابازرسان) قرار گيرد.

فصل سوم : بودجه و موادّ متفرّقه

ماده 27 – بودجه "مؤسّسه" علاوه بر سرمايه اي که موسّسين داده اند از طريق جمع آوري هدايا ، اعانات ، قبول وصيّت وقف تامين مي شود.

تبصره : کلّيه وجوه مازاد بر هزينه هاي "موسسه" در حساب مخصوصي به نام "مؤسّسه" نزد يکي از بانکهاي رسمي کشور جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي شود.

ماده 28 – پايان سال مالي "مؤسّسه"  سی و يکم شهريور ماه هر سال مي باشد.

ماده 29 – کلّيه مدارک ، پرونده ها ، نوشتجات  ، در دفتر مرکزي "مؤسّسه" نگهداري مي شود. مکاتبات رسمي "مؤسّسه" به امضاي رئيس هيئت مديره و مهر "مؤسّسه" خواهد بود.

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هيئت امناء و هيئت مديره در دفتر مخصوص به ترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاء ذيربط خواهد رسيد.

ماده 30 – " مؤسّسه" داراي مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود.

تبصره : هيئت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم "مؤسسه" مسئوليّت قانوني دارد.

فصل چهارم : انحلال – تصفيه

ماده 31 – انحلال :

در صورت انحلال "مؤسّسه" مجمع عمومي فوق العاده هيئت تصفيه اي انتخاب و اين هيئت موظّف خواهد بود پس از اداء ديون و وصول مطالبات "موسسه" نسبت به واگذاري دارائيها ، اموال و املاک به يکي از موسسات مشابه غير انتفاعي داخل کشور با نظر رهبر اقدام نمايد. هيئت مذکور موظّف است يک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به شهرباني ذيربط ارسال دارد.

ماده 32 – اين اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و 32 ماده و 19 تبصره در نشست مورخ 6/8/68 هيئت موسس به تصويب رسيد.