به متن اصلی بازگردید

استاد روزبه

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
آلبوم
  

موسسه فرهنگی روزبه > استاد روزبه

  

... و چه برحق مي گفت! او به راستي موج بود، موجي توفنده که در راه دست يابي به هدف، هرگونه سدّي را درهم  مي شکست و ساحل زيباي هدفمندي را بيش از پيش هويدا مي ساخت. اي کاش اين موج هيچگاه فرو نمي نشست و درياي علم و انديشه اين چنين سکوتي را به خود نمي‌ديد!

همه او را مي شناختند. همه با او خوگرفته بودند. انگار ديگر نمي شد روزي بيايد و آن چهرة دوست داشتني و روحاني را نظاره گر نباشند.

ديگر همه به او عادت کرده بودند، اويي که والا بود و انديشمند، اويي که با دانش و ديانت دو بال ساخته بود و به مدد اين دو بال تا بلندي سعادت اوج گرفته بود، اويي که صادق بود و به صداقت ارج مي نهاد.او روزبه بود، مردي که در 52 سال عمر پرفروغ خويش به ديدگان ضيا بخشيد، قلوب را تسخير کرد و در 38 سال کوشش مستمر خود از هيچ گونه تلاشي در راه دست يابي به هدف مقدسش دريغ ننمود. يادش گرامي است و نامش هميشه در قلوب شاگردانش باقي خواهد ماند.