جهت ارتباط با مدرسه از طريق رايانه مي توانيد مطالب خود را به آدرسهاي ذيل ارسال نمائيد

پرورشي : Parvareshidab@rouzbeh.org.ir

نشريه : Nashriehdab@rouzbeh.org.ir

Adventure Works
4567 Main St., Buffalo, NY 98052

تلفن: (206) 555-0149
فاکس: (206) 555-0142
email: contact@adventure-works.com