به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 تکالیف

تكليف پايه چهارم روز دو‌شنبه 27 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز دو‌شنبه 27 اسفند‌ماهجديدamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز يك‌شنبه 26 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز يك‌شنبه 26 اسفند‌ماهجديدamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز شنبه 25 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز شنبه 25 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز چهار‌شنبه 22 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز چهار‌شنبه 22 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز سه‌شنبه 21 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز سه‌شنبه 21 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز دو‌شنبه 20 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز دو‌شنبه 20 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز يك‌شنبه 19 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز يك‌شنبه 19 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز ‌شنبه 18 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز ‌شنبه 18 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز ‌چهار‌شنبه 15 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز ‌چهار‌شنبه 15 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز ‌سه‌شنبه 14 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز ‌سه‌شنبه 14 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز ‌دوشنبه 13 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز ‌دوشنبه 13 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز ‌يك‌شنبه 12 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز ‌يك‌شنبه 12 اسفند‌ماهamir hosein habibi
تكليف پايه چهارم روز ‌شنبه 11 اسفند‌ماه.pdfتكليف پايه چهارم روز ‌شنبه 11 اسفند‌ماهamir hosein habibi

 قرآن

12-درس هفتم-آيات 94تا 102سوره ی نحل.mp312-درس هفتم-آيات 94تا 102سوره ی نحلHamid Reza Falahi
11-درس ششم-آيات 86 تا 95سوره ی اِسراء.mp311-درس ششم-آيات 86 تا 95سوره ی اِسراءHamid Reza Falahi
29-درس پانزدهم-آيات 1 تا 29 سوره ی تكوير.mp329-درس پانزدهم-آيات 1 تا 29 سوره ی تكويرHamid Reza Falahi
28-درس پانزدهم-آيات 1 تا 42 سوره ی عبس.mp328-درس پانزدهم-آيات 1 تا 42 سوره ی عبسHamid Reza Falahi
27-درس چهاردهم-آيات 1 تا 30 سوره ی نباء.mp327-درس چهاردهم-آيات 1 تا 30 سوره ی نباءHamid Reza Falahi
26-درس چهاردهم-آيات 64 تا 69 سوره ی يوسف.mp326-درس چهاردهم-آيات 64 تا 69 سوره ی يوسفHamid Reza Falahi
25-درس سيزدهم-آيات 1 تا 8 سوره ی جمعه.mp325-درس سيزدهم-آيات 1 تا 8 سوره ی جمعهHamid Reza Falahi
24-درس سيزدهم-آيات 56 تا 63 سوره ی نمل.mp324-درس سيزدهم-آيات 56 تا 63 سوره ی نملHamid Reza Falahi
07-درس چهارم-آيات 27 تا 57 سوره واقعه.mp307-درس چهارم-آيات 27 تا 57 سوره واقعهHamid Reza Falahi
06-درس چهارم-آيات 1 تا 26 سوره واقعه.mp306-درس چهارم-آيات 1 تا 26 سوره واقعهHamid Reza Falahi
04-درس سوم-  آيات 34 تا  38 سوره ابراهيم.mp304-درس سوم- آيات 34 تا 38 سوره ابراهيمHamid Reza Falahi
03-درس دوم-آيات 7 تا 14 سوره تغابن.mp303-درس دوم-آيات 7 تا 14 سوره تغابنHamid Reza Falahi
02-درس دوم-آيات 1 تا 6 سوره تغابن.mp302-درس دوم-آيات 1 تا 6 سوره تغابنHamid Reza Falahi
01-درس اول-آيات 12 تا 16 سوره لقمان.mp301-درس اول-آيات 12 تا 16 سوره لقمانHamid Reza Falahi
23-درس دوازدهم-آيات 1 تا 11 سوره ی حضرت محمّد.mp323-درس دوازدهم-آيات 1 تا 11 سوره ی حضرت محمّدHamid Reza Falahi
22-درس  دوازدهم-آيات 38 تا 45 سوره ی آل عمران.mp322-درس دوازدهم-آيات 38 تا 45 سوره ی آل عمرانHamid Reza Falahi
21-درس يازدهم-آيات 52  تا 64 سوره ی طاها.mp321-درس يازدهم-آيات 52 تا 64 سوره ی طاهاHamid Reza Falahi
20-درس يازدهم-آيات 1 تا 12 سوره ی مُلك.mp320-درس يازدهم-آيات 1 تا 12 سوره ی مُلكHamid Reza Falahi
19-درس دهم-آيات 1 تا 15 سوره ی قاف.mp319-درس دهم-آيات 1 تا 15 سوره ی قافHamid Reza Falahi
18-درس دهم-آيات 109 تا 117 سوره ی هود.mp318-درس دهم-آيات 109 تا 117 سوره ی هودHamid Reza Falahi
(آیتم های بیشتر...)

 ریاضی

نمونه سوال رياضي نيمسال اول.pdfنمونه سوال رياضي نيمسال اولHamid Reza Falahi
ساخت كسرها(1).jarساخت كسرها(1)Hamid Reza Falahi

 علوم

مجموعه من سلامت هستم چهارم دبستان.pdfمجموعه من سلامت هستم چهارم دبستانHamid Reza Falahi

 فارسی و املا

فايل صوتي سرود ساقی کوثر.mp3فايل صوتي سرود ساقی کوثرHamid Reza Falahi
متن سرود ساقي کوثر.pdfمتن سرود ساقي کوثرHamid Reza Falahi
دفتر پروردگار.pdfدفتر پروردگارHamid Reza Falahi
دفتر پروردگار  بيكلام.mp3دفتر پروردگار بيكلامHamid Reza Falahi
دفتر پروردگار با كلام.mp3دفتر پروردگار با كلامHamid Reza Falahi
شعر درس هشتم-درس آزاد.pdfشعر درس هشتم-درس آزادamir hosein habibi
واژه‌هاي املايي درس 10.pdfواژه‌هاي املايي درس 10gholamreza safaee
درس‌نامه.pdfدرس‌نامهgholamreza safaee

 زبان انگلیسی

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "زبان چهارم" وجود ندارد.

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs