به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 ‭(Hidden)‬ كتابخانه

در مورد كتابخانهبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
امانتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
امتيازاتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
مجلاتبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
تحقيقبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 ‭(Hidden)‬ زمانبندي

 

روز

ساعت 12تا 12:25

ساعت 12:30تا 12:55

ساعت 13تا 13:25

زنگ ويژه ( 14:35تا15:15)

شنبه

ششم الف گروه 1

پنجم الف گروه 1

چهارم الف گروه 1

 

يك شنبه

ششم الف گروه 2

پنجم الف گروه2

چهارم الف گروه 2

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

ششم ب گروه 1

پنجم ب گروه 1

چهارم ب گروه 1

دوم الف

چهار شنبه

ششم ب گروه 2

پنجم ب گروه 2

چهارم ب گروه 2

 

لازم به ذكر است برنامه ي كتابخانه ي سوم و چهارم يك هفته در ميان است.

دوم ب دوشنبه زنگ سوم