به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

اِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهدی لِلَّتی هِیَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمؤمِنينَ الّذينَ يَعْمَلوُنَ الصّالِحاتِ اَنَّ لَهُم اَجْراً کبيراً

همانا اين قرآن به استوارترين راه رهنمون است و مؤمنان نيکوکار را به پاداشی بزرگ بشارت مي‌دهد.

سوره‌ی اسراء آيه‌ی 9

 اول

 

1- روخواني و حفظ:

 

ماه

سوره

امتياز

 

ماه

سوره

امتياز

آبان

توحيد

60

 

بهمن

حمد

120

كوثر

60

 

آيات منتخب1

20

آذر

عصر

80

 

اسفند

فلق

130

ناس

90

 

قريش

110

دي

فيل

100

 

فروردين

آيات منتخب2

20

مسد

110

 

ارديبهشت

نصر

100

جمع امتياز در نيم‌سال اوّل

500

 

جمع امتياز در نيم‌سال دوم

500

  
 

2- روان‌خواني:

نيم‌سال اوّل

پيام‌هاي قرآني تا آخر درس 4

نيم‌سال دوم

پيام‌هاي قرآني درس 5 تا آخر كتاب

 

 
 

 

 دوم

 

1- روخواني و حفظ:

نيم‌سال اوّل

ماه

آبان

آذر

دي

 

سوره

حمد

توحيد

فلق

همزه

نصر

عصر

ماعون

آيات منتخب

مجموع

امتياز

80

30

60

85

50

50

85

20

460

 نيم‌سال دوم

ماه

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

 

سوره

تين

ناس

قريش

انشراح

كافرون

فيل

قدر

مسد

زلزال

تكاثر

آيات منتخب

مجموع

امتياز

70

50

40

50

40

40

50

55

70

55

20

540

 

 

 

 

 

 2- روان‌خواني:

نيم‌سال اوّل

صفحات 19-20-24-25-31-33-38-39 كتاب درسي

 

نيم‌سال دوم

صفحات 52-53-59-60-61-68-70-73-74-75-76-80-81-82-86 كتاب درسي

 3- برنامه‌ي مفاهيم:

نيم‌سال تحصيلي

موضوع

امتياز

اوّل

داستان زندگي حضرت ابراهيم(ع)

(از آغاز داستان تا صفحه 39)

100

دوم

داستان زندگي حضرت ابراهيم(ع)

(از صفحه 40 تا پايان داستان)

100

 

 سوم

 

1- برنامه‌ي روخواني و حفظ:

در جدول زير سوره‌ها و آيات مورد نظر جهت روخواني و حفظ دانش‌آموزان در سال تحصيلي 98-97 در هر ماه مشخّص شده است.

نيم‌سال اوّل

ماه

مهر

آبان

آذر

دي

مجموع

سوره

حمد   

آية‌الكرسي

شمس

توحيد

انشراح

فيل

عاديات

ناس 

امتياز

65

135

90

25

40

40

65

40

500

  

نيم‌سال دوم

ماه

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

مجموع

سوره

تين

قارعه

عصر

قدر

زلزال

آيات منتخب

ماعون

كوثر

فلق

كافرون

نصر

امتياز

55

65

25

50

55

55

50

25

40

40

40

500

 

v برگه‌ي آيات منتخب، به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.


2- روان‌خواني:

در انتهاي هرماه با توجّه به ميزان تدريس كتاب قرآن، مقدار تسلّط هر يك از دانش‌آموزان در دُرست و روان‌خواني آيات مندرج در كتاب توسّط آموزگار قرآن ارزيابي مي‌شود. مجموع امتيازات كسب شده توسّط دانش‌آموزان در هر نيم سال تحصيلي حداكثر 400 امتياز محاسبه مي‌گردد.

 

3- مفاهيم :

به منظورآشنايي بيشتر دانش‌آموزان با قصص قرآني و زندگي پيامبران الهيعليهم‌السّلام، براي هر نيم‌سال تحصيلي، يك داستان انتخاب شده است كه پس از بيان داستان، ميزان يادگيري دانش‌آموزان با برگزاري آزموني سنجيده مي‌شود.

نيم‌سال تحصيلي

موضوع

امتياز

اوّل

داستان زندگي حضرت صالح(ع)

100

دوم

داستان زندگي حضرت موسي(ع)- بخش اول

100

مجموع امتيازات هر دانش‌آموز در سه بخش فوق تعيين‌كننده‌ي نفرات برتر شركت‌كننده در مرحله‌ي نهايي مسابقات قرآن كه به ياري خداوند در ارديبهشت 1398برگزار مي‌شود، خواهد بود.

 چهارم

 

1- برنامه‌ي روخواني و حفظ:

در جدول زير سوره‌ها و آيات مورد نظر جهت روخواني و حفظ دانش‌آموزان در سال تحصيلي 98-97 در هر ماه مشخّص شده است.

نيم‌سال اوّل 

ماه

مهر

آبان

آذر

دي

مجموع

سوره

حمد

آية‌الكرسي

شمس

علق

قدر

تكاثر

كافرون

توحيد

تين

همزه

امتياز

55

105

70

80

30

30

30

20

40

40

500

 

 

نيم‌سال دوم

ماه

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

مجموع

سوره

قريش

ماعون

4 آيه آخربقره

ضحي

زلزال

فيل

مسد

عاديات

آيات منتخب

انشراح

قارعه

امتياز

30

40

80

55

40

30

30

55

55

30

55

500

 

 

v برگه‌ي آيات منتخب، به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.


2- روان‌خواني:

در انتهاي هرماه با توجّه به ميزان تدريس كتاب قرآن، مقدار تسلّط هر يك از دانش‌آموزان در دُرست و روان‌خواني آيات مندرج در كتاب توسّط آموزگار قرآن ارزيابي مي‌شود. مجموع امتيازات كسب شده توسّط دانش‌آموزان در هر نيم سال تحصيلي حداكثر 400 امتياز محاسبه مي‌گردد.

 

3- مفاهيم :

به منظورآشنايي بيشتر دانش‌آموزان با قصص قرآني و زندگي پيامبران الهيعليهم‌السّلام، براي هر نيم‌سال تحصيلي، يك داستان انتخاب شده است كه پس از بيان داستان، ميزان يادگيري دانش‌آموزان با برگزاري آزموني سنجيده مي‌شود.

نيم‌سال تحصيلي

موضوع

امتياز

اوّل

داستان زندگي حضرت موسي(ع)- بخش دوم

100

دوم

داستان زندگي حضرت عيسي(ع)

100

مجموع امتيازات هر دانش‌آموز در سه بخش فوق تعيين‌كننده‌ي نفرات برتر شركت‌كننده در مرحله‌ي نهايي مسابقات قرآن كه به ياري خداوند در ارديبهشت 1398برگزار مي‌شود، خواهد بود.

 پنجم

 

1- برنامه‌ي روخواني و حفظ:

در جدول زير سوره‌ها و آيات مورد نظر جهت روخواني و حفظ دانش‌آموزان در سال تحصيلي 98-97 و در هر ماه مشخّص شده است.

نيم‌سال اوّل

ماه

مهر

آبان

آذر

دي

مجموع

سوره

حمد

شمس

زلزال

انفطار

ضحي

آيات منتخب

2 آيه آخربقره

اعلي

عاديات

امتياز

45

65

35

80

45

45

70

70

45

500

  

نيم‌سال دوم

ماه

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

مجموع

سوره

بلد

علق

طارق

قارعه

تكاثر

همزه

توحيد

آيةالكرسي

قريش

مسد

امتياز

80

70

65

50

30

35

20

90

30

30

500

 

 

v برگه‌ي آيات منتخب، به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.


2- روان‌خواني:

در انتهاي هرماه با توجّه به ميزان تدريس كتاب قرآن، مقدار تسلّط هر يك از دانش‌آموزان در دُرست و روان‌خواني آيات مندرج در كتاب توسّط آموزگار قرآن ارزيابي مي‌شود. مجموع امتيازات كسب شده توسّط دانش‌آموزان در هر نيم سال تحصيلي حداكثر 400 امتياز محاسبه مي‌گردد.

 

3- مفاهيم :

به منظورآشنايي بيشتر دانش‌آموزان با قصص قرآني و زندگي پيامبران الهيعليهم‌السّلام، براي هر نيم‌سال تحصيلي، يك داستان انتخاب شده است كه پس از بيان داستان، ميزان يادگيري دانش‌آموزان با برگزاري آزموني سنجيده مي‌شود.

نيم‌سال تحصيلي

موضوع

امتياز

اوّل

داستان زندگي حضرت موسي(ع)- بخش سوم

100

دوم

داستان زندگي حضرت نوح(ع)

100

مجموع امتيازات هر دانش‌آموز در سه بخش فوق تعيين‌كننده‌ي نفرات برتر شركت‌كننده در مرحله‌ي نهايي مسابقات قرآن كه به ياري خداوند در ارديبهشت 1396 برگزار مي‌شود، خواهد بود.

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 ‭(Hidden)‬ دربافت فايل

اولنيم سال اولحمد100
اولنيم سال دومتوحيد100
دومنيم سال اولحمد75عاديات25
دومنيم سال دومتوحيد75شمس25
سومنيم سال اولقيامه75جمعه25
سومنيم سال دومدهر75مزمل25
چهارمنيم سال اولجمعه75مدثر25
چهارمنيم سال دوممزمل75ملك25
پنجمنيم سال اولمدثر75معراج25
پنجمنيم سال دومملك75نوح25