به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

اِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهدی لِلَّتی هِیَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمؤمِنينَ الّذينَ يَعْمَلوُنَ الصّالِحاتِ اَنَّ لَهُم اَجْراً کبيراً

همانا اين قرآن به استوارترين راه رهنمون است و مؤمنان نيکوکار را به پاداشی بزرگ بشارت مي‌دهد.

سوره‌ی اسراء آيه‌ی 9

 اول

 

1- روخواني و حفظ:

 در جدول زير سوره‌ها و آيات مورد نظر جهت روخواني و حفظ دانش‌آموزان در هر ماه مشخّص شده است.

 

ماه

سوره

امتياز

 

ماه

سوره

امتياز

مهر

توحيد

60

 

بهمن

حمد

120

كوثر

60

 

آيات منتخب1

20

آبان

عصر

80

 

اسفند

فلق

130

آذر

ناس

90

 

قريش

110

دي

فيل

100

 

فروردين

آيات منتخب2

20

مسد

110

 

ارديبهشت

نصر

100

جمع امتياز در نيم‌سال اوّل

500

 

جمع امتياز در نيم‌سال دوم

500

 v برگه‌ي آيات منتخب كه شامل پيام‌هاي قرآني كتاب قرآن مي‌باشد، به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.

 

 2- روان‌خواني:

 در انتهاي هرماه با توجّه به ميزان تدريس قرآن، مقدار تسلّط هر يك از دانش‌آموزان در دُرست و روان‌خواني آيات مندرج در كتاب توسّط آموزگار قرآن ارزيابي مي‌شود. مجموع امتيازات كسب شده توسّط دانش‌آموزان در هر نيم سال تحصيلي حداكثر 400 امتياز محاسبه مي‌گردد.

 

نيم‌سال اوّل

پيام‌هاي قرآني تا آخر درس 4

 

نيم‌سال دوم

پيام‌هاي قرآني درس 5 تا آخر كتاب

 

 دوم

 

1- روخواني و حفظ:

در جدول زير سوره‌ها و آيات مورد نظر جهت روخواني و حفظ دانش‌آموزان در هر ماه مشخّص شده است.

 نيم‌سال اوّل

ماه

مهر

آبان

آذر

دي

 

سوره

حمد

توحيد

ناس

فلق

كوثر

نصر

عصر

همزه

مسد

آيات منتخب

مجموع

امتياز

80

30

50

50

30

55

40

85

55

25

500

 

نيم‌سال دوم

 

ماه

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

 

سوره

قدر

ماعون

قريش

انشراح

كافرون

فيل

تين

زلزال

تكاثر

آيات منتخب

مجموع

امتياز

50

70

40

50

40

40

70

70

50

20

500

 

. 

v برگه‌ي آيات منتخب، به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد

 

 2- روان‌خواني:

در انتهاي هرماه با توجّه به ميزان تدريس قرآن، مقدار تسلّط هر يك از دانش‌آموزان در درست و روان‌خواني آيات مندرج در كتاب توسّط آموزگار قرآن ارزيابي مي‌شود. مجموع امتيازات كسب‌شده توسّط دانش‌آموزان در هر نيم سال تحصيلي حداكثر 400 امتياز محاسبه مي‌گردد.

نيم‌سال اوّل

صفحات 19-20-24-25-31-33-38-39 كتاب درسي

 

نيم‌سال دوم

صفحات 52-53-59-60-61-68-70-73-74-75-76-80-81-82-86 كتاب درسي

 

3- برنامه‌ي مفاهيم:

به منظور آشنايي بيشتر دانش‌آموزان با قصص قرآني و زندگي پيامبران الهيعليهم‌السّلام، دانش‌آموزان پايه‌ي دوم دبستان در طيّ نيم‌سال اوّل و دوم تحصيلي در زنگ هديه‌هاي آسمان به يادگيري داستان زندگي پيامبر بزرگ الهي حضرت ابراهيم (ع) مي‌پردازند و پس از بيان داستان‌، ميزان يادگيري دانش‌آموزان با برگزاري آزموني در نيم‌سال دوم سنجيده مي‌شود كه دانش‌آموزان مي‌توانند در اين آزمون حداكثر 100 امتياز به دست آورند.

 

نيم‌سال تحصيلي

موضوع

امتياز

اوّل

داستان زندگي حضرت ابراهيم(ع)

-

دوم

داستان زندگي حضرت ابراهيم(ع) + آزمون

100

 سوم

 

1- برنامه‌ي روخواني و حفظ:

در جدول زير سوره‌ها و آيات مورد نظر جهت روخواني و حفظ دانش‌آموزان در هر ماه مشخّص شده است.

نيم‌سال اوّل

ماه

مهر

آبان

سوره

حمد

شمس

نصر

عاديات

ماعون

فيل

امتياز

35

70

35

50

40

35

 

ماه

آذر

دي

سوره

طارق

قريش

همزه

انشراح

ناس

آيات منتخب

امتياز

60

35

40

35

35

30

 

 

نيم‌سال دوم

ماه

بهمن

اسفند

سوره

قارعه

فلق

تين

مسد

اعلي

قدر

تكاثر

توحيد

امتياز

50

35

40

35

50

30

30

25

 

ماه

فروردين

ارديبهشت

سوره

ضحي

زلزال

كافرون

آيات منتخب

كوثر

عصر

امتياز

50

40

35

30

25

25

 

v برگه‌ي آيات منتخب، به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.


2- روان‌خواني:

در انتهاي هرماه با توجّه به ميزان تدريس قرآن، مقدار تسلّط هر يك از دانش‌آموزان در دُرست و روان‌خواني آيات مندرج در كتاب توسّط آموزگار قرآن ارزيابي مي‌شود. مجموع امتيازات كسب شده توسّط دانش‌آموزان در هر نيم سال تحصيلي حداكثر 400 امتياز محاسبه مي‌گردد.

نيم‌سال اوّل

از صفحه 43 تا 56 مجموعاً 14 صفحه

 

نيم‌سال دوم

صفحات  60 - 64 – 67 – 73 – 76 – 79 – 85 – 88 – 91 – 97 – 100 – 103 - 109

3- مفاهيم :

به منظورآشنايي بيشتر دانش‌آموزان با قصص قرآني و زندگي پيامبران الهيعليهم‌السّلام، براي هر نيم‌سال تحصيلي، يك داستان انتخاب شده است كه پس از بيان داستان، ميزان يادگيري دانش‌آموزان با برگزاري آزموني سنجيده مي‌شود.

نيم‌سال تحصيلي

موضوع

امتياز

اوّل

داستان زندگي حضرت صالح(ع)

100

دوم

داستان زندگي حضرت موسي(ع)- بخش اول

100

مجموع امتيازات هر دانش‌آموز در سه بخش فوق تعيين‌كننده‌ي نفرات برتر شركت‌كننده در مرحله‌ي نهايي مسابقات قرآن كه به ياري خداوند در ارديبهشت 1396 برگزار مي‌شود، خواهد بود.

 چهارم

 

1- برنامه‌ي روخواني و حفظ:

در جدول زير سوره‌ها و آيات مورد نظر جهت روخواني و حفظ دانش‌آموزان در هر ماه مشخّص شده است.

نيم‌سال اوّل 

ماه

مهر

آبان

سوره

حمد

توحيد

فلق

ليل

كافرون

بينه

فيل

قريش

امتياز

30

15

25

50

25

70

25

25

 

ماه

آذر

دي

سوره

انفطار

زلزال

قدر

انشراح

تكاثر

ماعون

نصر

آيات منتخب

امتياز

60

30

20

25

20

30 

25

25

 

نيم‌سال دوم

ماه

بهمن

اسفند

سوره

شمس

ضحي

طارق

ناس

مسد

علق

عاديات

عصر

تين

امتياز

40

30

40

25

25

50

30

15

30

 

ماه

فروردين

ارديبهشت

سوره

آيه الكرسي

اعلي

همزه

آيات منتخب

كوثر

قارعه

امتياز

60

40

40

30

15

30

 

v برگه‌ي آيات منتخب، به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.


2- روان‌خواني:

در انتهاي هرماه با توجّه به ميزان تدريس قرآن، مقدار تسلّط هر يك از دانش‌آموزان در دُرست و روان‌خواني آيات مندرج در كتاب توسّط آموزگار قرآن ارزيابي مي‌شود. مجموع امتيازات كسب شده توسّط دانش‌آموزان در هر نيم سال تحصيلي حداكثر 400 امتياز محاسبه مي‌گردد.

نيم‌سال اوّل

از درس اوّل تا هشتم، هر درس 2 صفحه (جمعاً 16 صفحه)

 

نيم‌سال دوم

از درس نهم تا پانزدهم، هر درس 2 صفحه (جمعاً 14 صفحه)

3- مفاهيم :

به منظورآشنايي بيشتر دانش‌آموزان با قصص قرآني و زندگي پيامبران الهيعليهم‌السّلام، براي هر نيم‌سال تحصيلي، يك داستان انتخاب شده است كه پس از بيان داستان، ميزان يادگيري دانش‌آموزان با برگزاري آزموني سنجيده مي‌شود.

نيم‌سال تحصيلي

موضوع

امتياز

اوّل

داستان زندگي حضرت موسي(ع)- بخش دوم

100

دوم

داستان زندگي حضرت عيسي(ع)

100

مجموع امتيازات هر دانش‌آموز در سه بخش فوق تعيين‌كننده‌ي نفرات برتر شركت‌كننده در مرحله‌ي نهايي مسابقات قرآن كه به ياري خداوند در ارديبهشت 1396 برگزار مي‌شود، خواهد بود.

 پنجم

 

1- برنامه‌ي روخواني و حفظ:

در جدول زير سوره‌ها و آيات مورد نظر جهت روخواني و حفظ دانش‌آموزان در هر ماه مشخّص شده است.

نيم‌سال اوّل

ماه

مهر

آبان

سوره

حمد

توحيد

فلق

كافرون

فجر

علق

همزه

تين

عصر

امتياز

25

15

15

15

80

30

25

25

15

 

ماه

آذر

دي

سوره

بروج

ليل

تكاثر

ضحي

كوثر

شمس

اعلي

آيات منتخب

امتياز

60

30

15

30

15

45

30

30

 

نيم‌سال دوم

ماه

بهمن

اسفند

سوره

بيّنه

بلد

طارق

نصر

ناس

مسد

عاديات

ماعون

زلزال

انشراح

فيل

امتياز

40

40

40

15

15

15

35

25

25

25

15

 

ماه

فروردين

ارديبهشت

سوره

بقره‌2آيه‌ي‌آخر

انفطار

قريش

آيه الكرسي

آيات منتخب

قارعه

قدر

امتياز

40

40

15

40

30

30

15

 

v برگه‌ي آيات منتخب، به دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.


2- روان‌خواني:

در انتهاي هرماه با توجّه به ميزان تدريس قرآن، مقدار تسلّط هر يك از دانش‌آموزان در دُرست و روان‌خواني آيات مندرج در كتاب توسّط آموزگار قرآن ارزيابي مي‌شود. مجموع امتيازات كسب شده توسّط دانش‌آموزان در هر نيم سال تحصيلي حداكثر 400 امتياز محاسبه مي‌گردد.

نيم‌سال اوّل

از درس اوّل تا ششم، هر درس 2 صفحه (جمعاً 12 صفحه)

 

نيم‌سال دوم

از درس هفتم تا چهاردهم، هر درس 2 صفحه (جمعاً 12 صفحه)

3- مفاهيم :

به منظورآشنايي بيشتر دانش‌آموزان با قصص قرآني و زندگي پيامبران الهيعليهم‌السّلام، براي هر نيم‌سال تحصيلي، يك داستان انتخاب شده است كه پس از بيان داستان، ميزان يادگيري دانش‌آموزان با برگزاري آزموني سنجيده مي‌شود.

نيم‌سال تحصيلي

موضوع

امتياز

اوّل

داستان زندگي حضرت موسي(ع)- بخش سوم

100

دوم

داستان زندگي حضرت نوح(ع)

100

مجموع امتيازات هر دانش‌آموز در سه بخش فوق تعيين‌كننده‌ي نفرات برتر شركت‌كننده در مرحله‌ي نهايي مسابقات قرآن كه به ياري خداوند در ارديبهشت 1396 برگزار مي‌شود، خواهد بود.

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

 ‭(Hidden)‬ دربافت فايل

اولنيم سال اولحمد100
اولنيم سال دومتوحيد100
دومنيم سال اولحمد75عاديات25
دومنيم سال دومتوحيد75شمس25
سومنيم سال اولقيامه75جمعه25
سومنيم سال دومدهر75مزمل25
چهارمنيم سال اولجمعه75مدثر25
چهارمنيم سال دوممزمل75ملك25
پنجمنيم سال اولمدثر75معراج25
پنجمنيم سال دومملك75نوح25