به متن اصلی بازگردید

اولیاء

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

   

پيامبر اسلام(ص) فرمودند:

"با قرآن مانوس شويد و آن را پيشوا و رهبر خويش قرار دهيد."

 پایه نهم

 

امام صادق عليه السّلام:

"جوان مؤمني که قرآن بخواند ، قرآن با گوشت و خون او آميخته مي شود."

به منظور دستيابي هر چه بهتر به هدفهاي درس قرآن و مسابقات آن، برنامة فعّاليّت‌هاي قرآني دانش‌آموزان کلاس نهم به شرح زير اجرا مي گردد:

موادّ برنامه و بارم هر بخش:

الف) روانخواني و قرائت:

سوره هاي تعيين شده توسط دبيرقرآن                                                                               (5 نمره)     

ب) مفاهيم و پژوهش:

مطالعه، تدريس و ارائه مطالب دانش‌آموزي بر اساس كتاب آشنايي با مفاهيم قرآن كريم جلد دوم          (11 نمره)                     

ج) قرآن صبحگاهي:

اين بخش ترکيبي از حفظ ، مفاهيم ، ترجمه و توضيح آيات و روايات مطرح شده در جزوة قرآن صبحگاهي مي باشد .

1- نيمسال اوّل: هفته اوّل تا هفتم                                                                       (3 نمره)

2- نميسال دوم: هفتة هشتم تا شانزدهم                                                               (3 نمره)

د) حفظ:

بخش اول اين قسمت شامل 1 نمره از درس قرآن در هر نيمسال مي‌باشد و بخش دوم جهت دانش آموزان علاقه مند در نظرگرفته شده و امتياز آن تا سقف 2 نمره به درس قرآن اضافه خواهد شد.

                                 الف) نيمسال اوّل:  1- واقعه (1 نمره) 2- حجرات (75/0  نمره) 3- بلد (75/0 نمره)  4- اعلي (5/0 نمره)

سوره هاي منتخب حفظ:

                                  ب) نيمسال دوّم:    1- دهر(1 نمره) 2- قيامت (75/0 نمره) 3- جمعه (75/0 نمره) 4- شمس (5/0نمره)

 

هـ) مسابقات منطقه:

در اين قسمت جزواتي جهت آمادگي دانش آموزان علاقمند در نظر گرفته شده و از افرادي كه در مسابقات منطقه رتبه كسب نمايند، تقدير خواهد شد.

 

توجّه:

هر نمره از موارد ذکر شده در بندهاي فوق  به عنوان امتياز كارنماي قرآن در نظرگرفته خواهد شد که جمعاً 1200امتياز را در هر نيمسال تشکيل مي دهد.

جدول زمانبندي امتحانات قرآن

 

نيمسال

مفاهيم

قرائت و روانخواني

حفظ

قرآن صبحگاهي

نيمسال اوّل

پايان نيمسال اول

در طول نيمسال اول

تا 15 آذر

هفته آخر نيمسال اول

نيمسال دوّم 

پايان نيمسال دوم

در طول نيمسال دوم

تا آخر فروردين

هفته آخر نيمسال دوم

 

 پایه دهم

 

امام صادق عليه السّلام:

"جوان مؤمني که قرآن بخواند ، قرآن با گوشت و خون او آميخته مي شود."

به منظور دستيابي هر چه بهتر به هدفهاي درس قرآن و مسابقات آن ، برنامة فعّاليّت‌هاي قرآني دانش آموزان کلاس دهم به شرح زير اجرا مي گردد:

موادّ برنامه و بارم هر بخش:

الف) روانخواني و قرائت: 

سوره هاي تعيين شده توسط دبيرقرآن                                                                                       (5 نمره)

ب) مفاهيم و پژوهش: 

مطالعه، تدريس و ارائه مطلب دانش‌آموزي بر اساس كتاب آشنايي با مفاهيم قرآن كريم جلد سوم 8 درس اول      (11 نمره)

ج) قرآن صبحگاهي: 

اين بخش ترکيبي از حفظ ، مفاهيم ، ترجمه و توضيح آيات و روايات مطرح شده در جزوة قرآن صبحگاهي مي باشد .

1- نيمسال اوّل: هفته اوّل تا هفتم                                                                       (3 نمره)

2- نميسال دوم: هفتة هشتم تا شانزدهم                                                               (3 نمره)

د) حفظ:

بخش اول اين قسمت شامل 1 نمره از درس قرآن در هر نيمسال مي‌باشد و بخش دوم جهت دانش آموزان علاقه مند در نظرگرفته شده و امتياز آن تا سقف 2 نمره به درس قرآن اضافه خواهد شد.

                                    الف) نيمسال اوّل:  1- ملك (1 نمره)  2- نبأ (1 نمره) 3- فجر (0.5 نمره) 4- طارق (0.5 نمره)

سوره هاي منتخب حفظ:

                                    ب) نيمسال دوّم:    1- الرّحمن (1 نمره) 2- مطففين(1 نمره) 3- غاشيه (0.5 نمره) 4- انفطار (0.5نمره)

هـ) مسابقات منطقه:

در اين قسمت جزواتي جهت آمادگي دانش آموزان علاقمند در نظر گرفته شده و از افرادي كه در مسابقات منطقه رتبه كسب نمايند تقدير خواهد شد.

 

توجّه:

هر نمره از موارد ذکر شده در بندهاي فوق  به عنوان امتيازت كارنماي قرآن در نظرگرفته خواهد شد که جمعاً 1200 امتياز را در هر نيمسال تشکيل مي دهد.

جدول زمانبندي امتحانات قرآن

 

نيمسال

مفاهيم

قرائت و روانخواني

حفظ

قرآن صبحگاهي

نيمسال اوّل

پايان نيمسال اول

در طول نيمسال اول

تا 15 آذر

هفته آخر نيمسال اول

نيمسال دوّم

پايان نيمسال دوم

در طول نيمسال دوم

تا آخر فروردين

هفته آخر نيمسال دوم

 
 

 پایه يازدهم

  

امام صادق عليه السّلام:

"جوان مؤمني که قرآن بخواند ، قرآن با گوشت و خون او آميخته مي شود."

به منظور دستيابي هر چه بهتر به هدفهاي درس قرآن و مسابقات آن، برنامة فعّاليّت‌هاي قرآني دانش‌آموزان کلاس يازدهم به شرح زير اجرا مي گردد:

موادّ برنامه و بارم هر بخش:

الف) روانخواني و قرائت:

 آيات تعيين شده توسط دبيرقرآن                                                                           (3 نمره)

ب) مفاهيم: 

مطالعه و تدريس كتاب آشنايي با مفاهيم قرآن كريم جلد سوم 8 درس دوم                            (10 نمره)

ج) قرآن صبحگاهي:

اين بخش ترکيبي است از حفظ ، مفاهيم ، ترجمه و توضيح آيات و روايات مطرح شده در جزوة قرآن صبحگاهي.مي‌باشد.

1- نيمسال اوّل: هفته اوّل تا هفتم                                                                       (3 نمره)

2- نميسال دوم: هفتة هشتم تا شانزدهم                                                               (3 نمره)

د) تدبّر و پژوهش:

اين بخش مربوط به تدبّر موضوعي مفاهيم آيات قرآن و ارائه مطلب دانش‌آموزي مي‌باشد كه نمره اين بخش تا سقف 6 نمره (دو نمره امتيازي ) محسوب مي‌گردد.

هـ) مسابقات منطقه:

در اين قسمت جزواتي جهت آمادگي دانش آموزان علاقمند در نظر گرفته شده و از افرادي كه در مسابقات منطقه رتبه كسب نمايند در يك برنامه اردويي تقدير خواهد شد

 

توجّه:

هر نمره از موارد ذکر شده در بندهاي فوق به عنوان امتياز مسابقات قرآن در نظرگرفته خواهد شد که جمعاً 1200 امتياز را در هر نيمسال تشکيل مي دهد.

 

 مسابقات قرآن منطقه

پوشه: منابعمنابعabbas abed
شيوه داوري مسابقات قران منطقه.pdfشيوه داوري مسابقات قران منطقهMohamad Javad Kolahdooz

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs