حسابان

پوشه: تمرينات منتخب كتاب درسيتمرينات منتخب كتاب درسيAmirhossein Sharifian
پوشه: رياضي تجربيرياضي تجربيAmirhossein Sharifian
پوشه: پاسخ تمرين‌هاي جزوه تمرينپاسخ تمرين‌هاي جزوه تمرينAmirhossein Sharifian

 هندسه

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "هندسه يازدهم" وجود ندارد.

 آمار و احتمال

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "آمار و احتمال" وجود ندارد.

 رايانه

هیچ آیتمی برای نمایش در کتابخانه ی اسناد "رايانه يازدهم" وجود ندارد.

 دين و زندگي

سوالات درس های 7 تا 12 دینی يازدهم.pdfسوالات درس های 7 تا 12 دینی يازدهمMeisam Naseri Taheri
سوالات درس های 1 تا 6 دینی يازدهم.pdfسوالات درس های 1 تا 6 دینی يازدهمMeisam Naseri Taheri

 زيست

پوشه: تكليفتكليفabbas abed
پوشه: پاسخ تمرينپاسخ تمرينabbas abed
پوشه: تمرينتمرينabbas abed
پاسخ فعاليتهاي زيست يازدهم.rarپاسخ فعاليتهاي زيست يازدهمabbas abed

 تاريخ

نمونه سؤال تاريخ يازدهم.pdfنمونه سؤال تاريخ يازدهمMohamad Javad Kolahdooz

 برنامه های پایه يازدهم

تقويم اجرايي پرسش هاي كلاسي پايه يازدهم نيمسال دوم 98-97.pdfتقويم اجرايي پرسش هاي كلاسي پايه يازدهم نيمسال دوم 98-97abbas abed
فرم ثبت تكاليف دانش‌آموز یازدهم.rarفرم ثبت تكاليف دانش‌آموز یازدهمMohamad Javad Kolahdooz

 نمونه سؤالات امتحاني

نمونه سؤالات ميان نيم‌سال دوم يازدهم.rarنمونه سؤالات ميان نيم‌سال دوم يازدهمabbas abed

 كارگروهي

پاسخ تشريحي آزمون كار گروهي شيمي يازدهم 06.pdfپاسخ تشريحي آزمون كار گروهي شيمي يازدهم 06Amirhossein Sharifian
پاسخ تشريحي آزمون كار گروهي شيمي يازدهم 05.pdfپاسخ تشريحي آزمون كار گروهي شيمي يازدهم 05Amirhossein Sharifian
پاسخ تشريحي آزمون كار گروهي شيمي يازدهم 04.pdfپاسخ تشريحي آزمون كار گروهي شيمي يازدهم 04Meisam Naseri Taheri
پاسخ تشريحي آزمون كارگروهي شيمي يازدهم 01.pdfپاسخ تشريحي آزمون كارگروهي شيمي يازدهم 01Meisam Naseri Taheri
پاسخ تشريحي آزمون كار گروهي شيمي يازدهم 03.pdfپاسخ تشريحي آزمون كار گروهي شيمي يازدهم 03Meisam Naseri Taheri
پاسخ تشريحي آزمون كار گروهي شيمي يازدهم 02.pdfپاسخ تشريحي آزمون كار گروهي شيمي يازدهم 02Meisam Naseri Taheri

 پاسخ تشريحي

پاسخ آزمون پايان دوره اردوي نوروزي يازدهم- رشته رياضي.pdfپاسخ آزمون پايان دوره اردوي نوروزي يازدهم- رشته رياضيAmirhossein Sharifian
پاسخ آزمون پايان دوره اردوي نوروزي يازدهم- رشته تجربي.pdfپاسخ آزمون پايان دوره اردوي نوروزي يازدهم- رشته تجربيAmirhossein Sharifian

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs

Adventure Works
4567 Main St., Buffalo, NY 98052

تلفن: (206) 555-0149
فاکس: (206) 555-0142
email: contact@adventure-works.com