به متن اصلی بازگردید

معرفي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

بخش عمده ي اطلاعاتي که در يک محيط آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد مربوط به سوالات و جزوات آموزشي مي باشد. يک سوال علاوه بر اين که ابزاري مناسب جهت ارزيابي ميزان يادگيري دانش آموز مي باشد ، در صورتي که به طور صحيح در فرآيند آموزشي مورد استفاده قرار گيرد ، به عنوان ابزاري قدرتمند در جهت فهم بهتر مطالب آموزشي و افزايش قدرت استنتاج دانش آموز نيز به حساب مي آيد. در يک محيط آموزشي ، انواع مختلفي از سوالات تستي و تشريحي و جزوات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد و مديريت و دستيابي به اين مخزن در زمان تعريف شده و در هر شرايط بدون بهره گيري از ابزارهاي کارا ، چندان کارآمد نيست. ثبت سوالات و مطالب علمي به صورت دستي منجر به استفاده ي نامطلوب از مطالب و حتي از دست رفتن آن ها مي شود. بسته ي نرم افزاري آزمون يار با در اختيار قرار دادن محيط هاي نرم افزاري مناسب ، قابليت هاي مناسبي جهت مديريت ، حفظ و بهره برداري از سوالات ، آزمون ها و جزوات آموزشي در اختيار کاربر قرار مي دهد.