اسکنر های خودکار
صفحه اصلی بازگشت اسکنرهای دستی اسکنر های خودکار

 

اسکنر های خودکار(Automatice)

اسکنرهای خودکار به دو دسته نيمه خودکار(تخت) و تمام اتوماتيک تقسيم می‌شوند، اسکنرهای تمام اتوماتيک خود کاغذ يا عکس را به داخل دستگاه کشيده و اسکن می‌کنند ولی در اسکنرهای نيمه خودکار، کاربر می‌بايست کاغذ يا عکس را داخل دستگاه قرار دهد. معمولا کيفيت اسکنهايی که بوسيله اسکنرهای تخت گرفته می‌شود بهتر از ساير اسکنرهاست.