به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  
موسسه فرهنگی روزبه > دبیرستان دوره ۱ > دانش آموزان > مواد كمك آموزشي > هشتم ترم دوم  

هشتم ترم دوم

Modify settings and columns
  
نمایه: 
پوشه: 0- Install Program
0- Install Programبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
10/11/1396 09:40 ق.ظmehdi farzaneh
پوشه: 01 جلسه اول
01 جلسه اولبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/11/1396 03:35 ب.ظmehdi farzaneh
پوشه: 02 جلسه دوم
02 جلسه دومبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
07/11/1396 03:35 ب.ظmehdi farzaneh
پوشه: 03 جلسه سوم
03 جلسه سومبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
14/11/1396 09:42 ق.ظmehdi farzaneh
پوشه: 04 جلسه چهارم
04 جلسه چهارمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
28/11/1396 10:02 ق.ظmehdi farzaneh
پوشه: 05 جلسه پنجم
05 جلسه پنجمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
05/12/1396 01:27 ب.ظmehdi farzaneh
پوشه: 06 چلسه ششم
06 چلسه ششمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
13/12/1396 10:01 ق.ظmehdi farzaneh
پوشه: 07 جلسه هفتم
07 جلسه هفتمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
19/12/1396 01:49 ب.ظmehdi farzaneh
پوشه: 09 جلسه نهم
09 جلسه نهمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
18/01/1397 02:02 ب.ظmehdi farzaneh
پوشه: 10 جلسه دهم
10 جلسه دهمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
01/02/1397 09:09 ق.ظmehdi farzaneh
پوشه: 11 جلسه یازدهم
11 جلسه یازدهمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
08/02/1397 02:46 ب.ظmehdi farzaneh
پوشه: 12 جلسه دوازدهم
12 جلسه دوازدهمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
15/02/1397 03:15 ب.ظmehdi farzaneh
جزوه پایتون هشتم.pdf
جزوه پایتون هشتمبرای باز کردن منو (پنجره جدید) از SHIFT+ENTER استفاده کنید.
26/02/1397 09:18 ب.ظROUZBEH\s.Rahimian