به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 مواد کمک آموزشی

جزوه عربي هشتم.pdfجزوه عربي هشتمAlireza Bahaedinpour
نمونه قابل قبول اهداف فرعي پروژه پژوهشي.pngنمونه قابل قبول اهداف فرعي پروژه پژوهشيAmir Vahed Zadeh
برنامه درسي روزانه_xlsx.pdfبرنامه درسي روزانه_xlsxAlireza Bahaedinpour
برنامه اجراي پروژه پژوهشي.pdfبرنامه اجراي پروژه پژوهشيAlireza Bahaedinpour
آزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم سال تحصيلي 95-1394.pdfآزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم سال تحصيلي 95-1394Alireza Bahaedinpour
آزمون ميان نيم سال اول فارسي هشتم.pdfآزمون ميان نيم سال اول فارسي هشتمAlireza Bahaedinpour
تيمز زمستان 93.pdfتيمز زمستان 93Alireza Bahaedinpour
رنگها و بينايي.jarرنگها و بيناييAlireza Bahaedinpour
تحت فشار.jarتحت فشارAlireza Bahaedinpour
اسيد ، باز.jarاسيد ، بازAlireza Bahaedinpour
شكل مولكولهاي ساده.jarشكل مولكولهاي سادهAlireza Bahaedinpour
چگالي.jarچگاليAlireza Bahaedinpour
آهنربا.jarآهنرباAlireza Bahaedinpour
ولتاژ.jarولتاژAlireza Bahaedinpour
مقاومت.jarمقاومتAlireza Bahaedinpour
قانون اهم.jarقانون اهمAlireza Bahaedinpour
ساختن مدار جريان الكتريكي.jarساختن مدار جريان الكتريكيAlireza Bahaedinpour
ساختن اتم.jarساختن اتمAlireza Bahaedinpour
جرم اتمي.jarجرم اتميAlireza Bahaedinpour
باتري ، مقاومت ، جريان الكتريكي.jarباتري ، مقاومت ، جريان الكتريكيAlireza Bahaedinpour
(آیتم های بیشتر...)

 تکلیف

تكاليف روز چهارشنبه 1 آذر.pdfتكاليف روز چهارشنبه 1 آذرAmir Vahed Zadeh
تكليف روز چهارشنبه 1 آذر.pdfتكليف روز چهارشنبه 1 آذرAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز سه شنبه 30 آبان.pdfتكاليف روز سه شنبه 30 آبانAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز دوشنبه 29 آبان.pdfتكاليف روز دوشنبه 29 آبانAmir Vahed Zadeh
تكليف روز شنبه 27 آبان.pdfتكليف روز شنبه 27 آبانAlireza Bahaedinpour
تكليف روز چهارشنبه 24 آبان.pdfتكليف روز چهارشنبه 24 آبانAlireza Bahaedinpour
تكليف هنر روز يكشنبه 22 آبان.pdfتكليف هنر روز يكشنبه 22 آبانAlireza Bahaedinpour
تكليف روز دوشنبه 22 آبان.pdfتكليف روز دوشنبه 22 آبانAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز يكشنبه 21 آبان.pdfتكاليف روز يكشنبه 21 آبانAmir Vahed Zadeh
تكليف روز شنبه 20 آبان.pdfتكليف روز شنبه 20 آبانAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز چهارشنبه 17 آبان .pdfتكاليف روز چهارشنبه 17 آبان Amir Vahed Zadeh
تكليف هنر روز يكشنبه 14 آبان.pdfتكليف هنر روز يكشنبه 14 آبانAlireza Bahaedinpour
تكليف روز سه شنبه 16 آبان.pdfتكليف روز سه شنبه 16 آبانAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز دوشنبه 15 آبان.pdfتكاليف روز دوشنبه 15 آبانAmir Vahed Zadeh
تكليف روز يكشنبه 14 آبان.pdfتكليف روز يكشنبه 14 آبانAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز شنبه 13 آبان.pdfتكاليف روز شنبه 13 آبانAmir Vahed Zadeh
تكليف روز چهارشنبه 10 آبان.pdfتكليف روز چهارشنبه 10 آبانAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز سه شنبه 9 آبان.pdfتكاليف روز سه شنبه 9 آبانAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز دوشنبه 8 آبان .pdfتكاليف روز دوشنبه 8 آبان Amir Vahed Zadeh
تكليف روز چهارشنبه 3 آبان.pdfتكليف روز چهارشنبه 3 آبانAlireza Bahaedinpour
(آیتم های بیشتر...)

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs