به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 مواد کمک آموزشی

برگه تحقيق-فرم خام.pdfبرگه تحقيق-فرم خامAmir Vahed Zadeh
نمونه قابل قبول طرح پژوهش-پايه هشتم.pdfنمونه قابل قبول طرح پژوهش-پايه هشتمAmir Vahed Zadeh
آزمون پايان نيم سال اول پيام هاي آسمان هشتم سال تحصيلي 96-95.pdfآزمون پايان نيم سال اول پيام هاي آسمان هشتم سال تحصيلي 96-95Alireza Bahaedinpour
تمرين كلاسي فارسي هشتم شماره 1.pdfتمرين كلاسي فارسي هشتم شماره 1Alireza Bahaedinpour
انواع يا در زبان فارسي.pdfانواع يا در زبان فارسيAmir Vahed Zadeh
جزوه عربي هشتم.pdfجزوه عربي هشتمAlireza Bahaedinpour
نمونه قابل قبول اهداف فرعي پروژه پژوهشي.pngنمونه قابل قبول اهداف فرعي پروژه پژوهشيAmir Vahed Zadeh
برنامه درسي روزانه_xlsx.pdfبرنامه درسي روزانه_xlsxAlireza Bahaedinpour
برنامه اجراي پروژه پژوهشي.pdfبرنامه اجراي پروژه پژوهشيAlireza Bahaedinpour
آزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم سال تحصيلي 95-1394.pdfآزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم سال تحصيلي 95-1394Alireza Bahaedinpour
آزمون ميان نيم سال اول فارسي هشتم.pdfآزمون ميان نيم سال اول فارسي هشتمAlireza Bahaedinpour
تيمز زمستان 93.pdfتيمز زمستان 93Alireza Bahaedinpour
رنگها و بينايي.jarرنگها و بيناييAlireza Bahaedinpour
تحت فشار.jarتحت فشارAlireza Bahaedinpour
اسيد ، باز.jarاسيد ، بازAlireza Bahaedinpour
شكل مولكولهاي ساده.jarشكل مولكولهاي سادهAlireza Bahaedinpour
چگالي.jarچگاليAlireza Bahaedinpour
آهنربا.jarآهنرباAlireza Bahaedinpour
ولتاژ.jarولتاژAlireza Bahaedinpour
مقاومت.jarمقاومتAlireza Bahaedinpour
(آیتم های بیشتر...)

 تکلیف

تكاليف چهارشنبه 2 اسفند.pdfتكاليف چهارشنبه 2 اسفندAmir Vahed Zadeh
تكاليف دوشنبه 30 بهمن.pdfتكاليف دوشنبه 30 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكاليف يكشنبه 29 بهمن.pdfتكاليف يكشنبه 29 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكاليف شنبه 28 بهمن.pdfتكاليف شنبه 28 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكاليف چهار شنبه 25 بهمن.pdfتكاليف چهار شنبه 25 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكاليف سه شنبه 24 بهمن.pdfتكاليف سه شنبه 24 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكاليف دوشنبه 23 بهمن.pdfتكاليف دوشنبه 23 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكليف روز شنبه 21 بهمن.pdfتكليف روز شنبه 21 بهمنAlireza Bahaedinpour
تمرين كارگروهي علوم 16 بهمن 96.pdfتمرين كارگروهي علوم 16 بهمن 96Alireza Bahaedinpour
تكليف روز دوشنبه 16 بهمن.pdfتكليف روز دوشنبه 16 بهمنAlireza Bahaedinpour
تكاليف شنبه 14 بهمن.pdfتكاليف شنبه 14 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 11 بهمن.pdfتكاليف روز چهارشنبه 11 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكاليف سه شنبه 10 بهمن.pdfتكاليف سه شنبه 10 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكليف روز سه شنبه 3 بهمن.pdfتكليف روز سه شنبه 3 بهمنAlireza Bahaedinpour
تكاليف يكشنبه 1 بهمن.pdfتكاليف يكشنبه 1 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكاليف چهارشنبه 27 دي.pdfتكاليف چهارشنبه 27 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف دوشنبه 25 دي.pdfتكاليف دوشنبه 25 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز يكشنبه 24 دي.pdfتكاليف روز يكشنبه 24 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 23 دي.pdfتكاليف روز شنبه 23 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف چهارشنبه 20 دي.pdfتكاليف چهارشنبه 20 ديAmir Vahed Zadeh
(آیتم های بیشتر...)

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs