به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره 1
دبیرستان دوره 2
آلبوم
  

 مواد کمک آموزشی

پاسخ فعاليت‌هاي درس 12 تاريخ پايه هشتم.pdfپاسخ فعاليت‌هاي درس 12 تاريخ پايه هشتمAlireza Bahaedinpour
آزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم سال تحصيلي 95-1394.pdfآزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم سال تحصيلي 95-1394Alireza Bahaedinpour
پاسخ فعاليت‌هاي درس 11 تاريخ پايه هشتم.pdfپاسخ فعاليت‌هاي درس 11 تاريخ پايه هشتمAlireza Bahaedinpour
موضوعات تحقيق علوم_docx.pdfموضوعات تحقيق علوم_docxAmir Vahed Zadeh
برنامه اجراي پروژه پژوهشي_xlsx.pdfبرنامه اجراي پروژه پژوهشي_xlsxAlireza Bahaedinpour
پاسخ فعاليت‌هاي درس 9 تاريخ پايه هشتم.pdfپاسخ فعاليت‌هاي درس 9 تاريخ پايه هشتمAlireza Bahaedinpour
پاسخ فعاليت‌هاي درس 10 تاريخ پايه هشتم.pdfپاسخ فعاليت‌هاي درس 10 تاريخ پايه هشتمAlireza Bahaedinpour
آزمون ميان نيم سال اول فارسي هشتم.pdfآزمون ميان نيم سال اول فارسي هشتمAlireza Bahaedinpour
خلاصه درس و نکات فصل 1 علوم هشتم.pdfخلاصه درس و نکات فصل 1 علوم هشتمAmir Vahed Zadeh
تيمز زمستان 93.pdfتيمز زمستان 93Alireza Bahaedinpour
رنگها و بينايي.jarرنگها و بيناييAlireza Bahaedinpour
تحت فشار.jarتحت فشارAlireza Bahaedinpour
اسيد ، باز.jarاسيد ، بازAlireza Bahaedinpour
شكل مولكولهاي ساده.jarشكل مولكولهاي سادهAlireza Bahaedinpour
چگالي.jarچگاليAlireza Bahaedinpour
آهنربا.jarآهنرباAlireza Bahaedinpour
ولتاژ.jarولتاژAlireza Bahaedinpour
مقاومت.jarمقاومتAlireza Bahaedinpour
قانون اهم.jarقانون اهمAlireza Bahaedinpour
ساختن مدار جريان الكتريكي.jarساختن مدار جريان الكتريكيAlireza Bahaedinpour
(آیتم های بیشتر...)

 تکلیف

تكاليف روز يكشنبه 3 بهمن.pdfتكاليف روز يكشنبه 3 بهمنجديدAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 2 بهمن.pdfتكاليف روز شنبه 2 بهمنAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 29 دي.pdfتكاليف روز چهارشنبه 29 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز سه شنبه 28 دي.pdfتكاليف روز سه شنبه 28 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز دوشنبه 27 دي.pdfتكاليف روز دوشنبه 27 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز يكشنبه 26 دي.pdfتكاليف روز يكشنبه 26 ديAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز شنبه 25 دي.pdfتكاليف روز شنبه 25 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 22 دي.pdfتكاليف روز چهارشنبه 22 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز دوشنبه 20 دي ماه.pdfتكاليف روز دوشنبه 20 دي ماهAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز يكشنبه 19 دي.pdfتكاليف روز يكشنبه 19 ديAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز شنبه 18 دي.pdfتكاليف روز شنبه 18 ديAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز چهارشنبه 15 دي.pdfتكاليف روز چهارشنبه 15 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز سه شنبه 14 دي.pdfتكاليف روز سه شنبه 14 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز يكشنبه 12 دي.pdfتكاليف روز يكشنبه 12 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 11 دي.pdfتكاليف روز شنبه 11 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 8 دي.pdfتكاليف روز چهارشنبه 8 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز سه شنبه 7 دي.pdfتكاليف روز سه شنبه 7 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز دوشنبه 6 دي.pdfتكاليف روز دوشنبه 6 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز يكشنبه 5 دي.pdfتكاليف روز يكشنبه 5 ديAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه  4 دي.pdfتكاليف روز شنبه 4 ديAlireza Bahaedinpour
(آیتم های بیشتر...)

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs