به متن اصلی بازگردید

مواد كمك آموزشي

Go Search
موسسه فرهنگی روزبه
فارغ التحصیلان
کادر آموزشی
دبستان
دبیرستان دوره ۱
دبیرستان دوره ۲
آلبوم
  

 مواد کمک آموزشی

پاسخ سوالات جزوه زيست هشتم فصل 11  تا 13_docx.pdfپاسخ سوالات جزوه زيست هشتم فصل 11 تا 13_docxAlireza Bahaedinpour
تقسيم سلولي.pdfتقسيم سلوليAlireza Bahaedinpour
پاسخ فعاليت‌هاي درس 13 تاريخ پايه هشتم.pdfپاسخ فعاليت‌هاي درس 13 تاريخ پايه هشتمAlireza Bahaedinpour
پاسخ فعاليت‌هاي درس 12 تاريخ پايه هشتم.pdfپاسخ فعاليت‌هاي درس 12 تاريخ پايه هشتمAlireza Bahaedinpour
آزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم سال تحصيلي 95-1394.pdfآزمون پايان نيم سال اول زبان هشتم سال تحصيلي 95-1394Alireza Bahaedinpour
پاسخ فعاليت‌هاي درس 11 تاريخ پايه هشتم.pdfپاسخ فعاليت‌هاي درس 11 تاريخ پايه هشتمAlireza Bahaedinpour
موضوعات تحقيق علوم_docx.pdfموضوعات تحقيق علوم_docxAmir Vahed Zadeh
برنامه اجراي پروژه پژوهشي_xlsx.pdfبرنامه اجراي پروژه پژوهشي_xlsxAlireza Bahaedinpour
پاسخ فعاليت‌هاي درس 9 تاريخ پايه هشتم.pdfپاسخ فعاليت‌هاي درس 9 تاريخ پايه هشتمAlireza Bahaedinpour
پاسخ فعاليت‌هاي درس 10 تاريخ پايه هشتم.pdfپاسخ فعاليت‌هاي درس 10 تاريخ پايه هشتمAlireza Bahaedinpour
آزمون ميان نيم سال اول فارسي هشتم.pdfآزمون ميان نيم سال اول فارسي هشتمAlireza Bahaedinpour
خلاصه درس و نکات فصل 1 علوم هشتم.pdfخلاصه درس و نکات فصل 1 علوم هشتمAmir Vahed Zadeh
تيمز زمستان 93.pdfتيمز زمستان 93Alireza Bahaedinpour
رنگها و بينايي.jarرنگها و بيناييAlireza Bahaedinpour
تحت فشار.jarتحت فشارAlireza Bahaedinpour
اسيد ، باز.jarاسيد ، بازAlireza Bahaedinpour
شكل مولكولهاي ساده.jarشكل مولكولهاي سادهAlireza Bahaedinpour
چگالي.jarچگاليAlireza Bahaedinpour
آهنربا.jarآهنرباAlireza Bahaedinpour
ولتاژ.jarولتاژAlireza Bahaedinpour
(آیتم های بیشتر...)

 تکلیف

تكاليف روز چهارشنبه 27 ارديبهشت.pdfتكاليف روز چهارشنبه 27 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز سه شنبه 26 ارديبهشت.pdfتكاليف روز سه شنبه 26 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز دوشنبه 25 ارديبهشت.pdfتكاليف روز دوشنبه 25 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز يكشنبه 24 ارديبهشت.pdfتكاليف روز يكشنبه 24 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 23 ارديبهشت.pdfتكاليف روز شنبه 23 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 20 ارديبهشت.pdfتكاليف روز چهارشنبه 20 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز سه شنبه 19 ارديبهشت.pdfتكاليف روز سه شنبه 19 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز دوشنبه 18 ارديبهشت.pdfتكاليف روز دوشنبه 18 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 13 ارديبهشت.pdfتكاليف روز چهارشنبه 13 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز دوشنبه 11 ارديبهشت.pdfتكاليف روز دوشنبه 11 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز يكشنبه 10 ارديبهشت.pdfتكاليف روز يكشنبه 10 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 9 ارديبهشت.pdfتكاليف روز شنبه 9 ارديبهشتAlireza Bahaedinpour
تكاليف روز چهارشنبه 6 ارديبهشت.pdfتكاليف روز چهارشنبه 6 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز دوشنبه 4 ارديبهشت.pdfتكاليف روز دوشنبه 4 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز يكشنبه 3 ارديبهشت.pdfتكاليف روز يكشنبه 3 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز شنبه 2 ارديبهشت.pdfتكاليف روز شنبه 2 ارديبهشتAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 30 فروردين.pdfتكاليف روز چهارشنبه 30 فروردينAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز چهارشنبه 23 فروردين.pdfتكاليف روز چهارشنبه 23 فروردينAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز دوشنبه 21 فروردين.pdfتكاليف روز دوشنبه 21 فروردينAmir Vahed Zadeh
تكاليف روز يكشنبه 20 فروردين.pdfتكاليف روز يكشنبه 20 فروردينAmir Vahed Zadeh
(آیتم های بیشتر...)

 ‭(Hidden)‬ EasyTabs